Потребителски кредити

Societe Generale Експресбанк (SGEB)

Кредит Експресо

До 30 000 лв.
От 6 до 120 месеца - кредити със срок над 84 месеца се отпускат на клиенти, работещи в одобрени от банката фирми и институции.
В евро и лева

Лихвa лева

до 5 г. - 16.45%
5 до 10 г. - 16.95%

Лихвa евро

до 5 г. - 13.95%
5 до 10 г. - 14.45%

Кредит Кеш Експресо без превод на заплата един поръчител/и

Срок до 5 години
Сума до 15'000 лева
Лихва - 19.95%

Алианц Банк България

Потребителски кредит до 20 000 лв. или равностойността им в евро.
Срок до 120 месеца

Лихвата се определя като сума от базовия лихвен процент (БЛП) на банката и надбавка в зависимост от валутата:
БЛП* + 5,5% в лева;
БЛП** + 4% в евро;
За определени клиенти лихвата може да е БЛП + 2% за лева и БЛП +1,5% за евро.

* БЛП за лева - 8,9%;
** БЛП за евро и щатски долари е 7,9%;
***ГПР: 13,21% за кредит в размер 5000 евро и срок на погасяване – 120 месеца

Такси и комисиони

Еднократна такса: 2,5% от разрешения размер на кредита;
Такса за разглеждане на документи 25 лева;
Такса ангажимент: 0,5% месечно върху неусвоената част от кредита.

Обезпечение

до 10 000 лева - 1 поръчител;
от 10 001 до 15 000 лв. - 2 поръчители;
от 15 001 до 20 000 лв. - 3 поръчители;

Банка Пиреос България

Потребителски кредит „Шампион”

Лихва 16,99%

Размер до 10 000 лв.

Срок до 10 години.

Такси и комисиони:

Кандидатстване - 20 лв.
Усвояване - 2,5% еднократно от размера на кредита
Предсрочно погасяване - 0,50% от остатъка по кредита, при остатъчен срок под 1 год. и 1,00% при остатъчен срок над 1 год., но не повече от допустимия размер съгласно чл. 32 от ЗПК.
Предоговаряне на кредита - 0,95% от остатъка
На равни месечни вноски

Потребителски кредит с поръчители

Размер до 20'000 лева
Лихва - фиксирана за целия период на кредита, минимум 14.99%
Срок до 120 месеца

Обезпечение:
до 5 000 лева - 1 поръчител
над 5 000 лева - 2 поръчители

Такса за разглеждане - 20 лв.;
Еднократна такса - 2.50%;

Райфайзенбанк България

Валута:
в лева - с и без поръчители;
в лева и евро - при обезпечение с ипотека и залог на парични средства или държавни ценни книжа.

Размер
минимален 1'000 лева/500 евро
максимален до 30'000 лева/15'000 евро за кредити с и без поръчители, съгласно политиката на РББ
без ограничение при залог на парични средства

Срок на кредита
Минимален 1 година
Максимален 10 години

СИБанк

Обезпечение:
Поръчителство и
Залог на вземания по трудово възнаграждение или само
Залог на парични средства
Ипотека.

Срок до 120 месеца;

Валута – лева или евро

Размер до 20'000 лева/равностойност в евро;

Изисквания за поръчител:
До 10'000 лева – един поръчител;
От 10'001 лева – двама поръчители.

Годишна лихва на потребителски кредит с поръчител:
В лева с превод на работна заплата или пенсия
13.75% (БЛП в лева + 7.35 пункта надбавка) - срок до 60 месеца;
* ГПР при 10'000 лева кредит със срок 60 месеца – 16.11%
14.25% (БЛП в лева + 7.85 пункта надбавка) - срок от 61 до 120 месеца;
* ГПР при 20'000 лева кредит със срок от 120 месеца – 16.02%

Потребителски кредит обезпечен само с един или повече поръчители
14.75% (БЛП в лева + 8.35 пункта надбавка ) - със срок до 60 месеца;
* ГПР при 10'000 лева кредит със срок от 60 месеца – 17.28%
15.25% (БЛП в лева + 8.85 пункта надбавка) - със срок от 61 до 120 месеца;
* ГПР при 20'000 лева ккредит със срок от 120 месеца – 17.19%

УниКредит Булбанк

Стандартен потребителски кредит

Размер до 30'000 лева;
Срок до 120 месеца;
Препоръчително е кредитоисктеля да няма заем към други финансови институции.

Лихвата зависи от размера, валутата, превежда ли се работна заплата, от поръчител и погасителен план.

Кредит „Златна възраст”

Само срещу лична карта*;
Одобрение до 2 часа;
Усвояване за един работен ден;
Лихва - фиксирана за целия период
* подлежи на индивидуална преценка според рисковия профил на клиента

Размер
от 150 лeвa до 4'000 лeвa;

Срок:
от 150 лева до 1'000 лева – до 2 години;
от 1'001 лева до 2'000 лева – до 3 години;
от 2'001 лева до 3'000 лева – до 4 години;
от 3'001 лева до 4'000 лева – до 5 години;
Гратисен период – от 15 до 45 дни;
Анюитетен погасителен план.

Предназначение на кредита:
За дома – ремонт, обзавеждане, битова техника;
За екскурзия и почивка;
За рефинансиране на банкови кредити;